شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تایباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تایباد
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تایباد

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-تایبادتوضیحات:
شیپ فایل مرز شهرستان تایباد
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل